top of page

Even een update over de situatie Enexis. 

In het kort komt het antwoord van het bestuur hierop neer dat we begrip hebben voor de noodzaak van de uitbreiding van station "Eindhoven-Zuid" en dat het bestuur, tijdens de aanstaande ALV, de leden positief zal adviseren akkoord te gaan met de beëindiging van de huurovereenkomst.

De voorwaarde voor dit akkoord is echter nadrukkelijk dat het bestaan als 9 holes golfbaan op geen enkel moment in gevaar zal komen.

 

In concreto betekent dit dat er a) overeenstemming moet zijn over de termijn van de ontruiming, dus niet per 31 augustus 2025 en b) overeenstemming moet zijn over de vergoeding van kosten voor alle investeringen die de golfclub, gedurende de laatste 37 jaar, gedaan heeft op dat betreffende perceel en over de kosten die gemaakt moeten worden voor een noodzakelijke reconstructie van de golfbaan als gevolg van de huuropzegging.

 

Op 4 april zijn de heren van Enexis weer op bezoek geweest om onze grieven te bespreken zonder dat zij daar concreet een bevredigend antwoord konden geven. Het was een moeizaam gesprek waarin zij zoveel mogelijk vasthielden aan de door hen voorgestelde planning. De argumenten van de club dat er rekening gehouden moet worden met een groeitijd van 2 jaar voor nieuw aan te leggen greens en dat een 7 holes golfbaan geen bestaansrecht heeft, werden als huiswerk meegenomen.

Bovendien, in tegenstelling tot het vorige gesprek, zei men nu toe contact te zullen opnemen met de gemeente Eindhoven om wat druk op de ketel te zetten v.w.b. het kunnen gebruiken van perceel 2860.

 

Op 19 maart heeft de club het conceptverzoek, waarover in de laatste nieuwsbrief gesproken is, formeel ingediend en de gebiedsmanager, Kerim Duygun, heeft de ontvangst daarvan officieel bevestigd met de mededeling dat er intern binnen de gemeente Eindhoven hierover al overleg is geweest en dat men ons adviseert meer informatie toe te voegen over de voorgenomen flora verwijdering en de herplanting hiervan.

In antwoord op dat advies volgt binnenkort een gesprek met TGE (Trefpunt Groen Eindhoven). We hebben al verschillende gesprekken gehad met TGE maar deze keer komt men met meerdere deskundige zodat wij beter bekend raken in de wonderlijke wereld van biodiversiteit.

 

Even een update over de baan.

 

M.b.t. de nattigheid op de golfbaan volgt binnenkort, op onze golfbaan, een onderzoek van het Waterschap om aan te tonen waar er zwakke plekken zitten in de grondwater huishouding en zullen zij advies geven over hoe daar iets aan gedaan kan worden. Want de ervaringen van deze winter, willen we nooit meer meemaken.

 

BvdK, 10.04.24

533 weergaven

留言


bottom of page