top of page

Competitie reglement

Voorwaarden en selectiecriteria competitie 2023 GCC De Tongelreep

 

In het kort zijn onze doelstellingen voor deelname aan de competitie:

 1. Voldoen aan de criteria die door de NGF gesteld worden. Deze criteria dienen wij als basis te hanteren.

 2. De kwaliteit van de teams blijft toenemen. Ook wij willen graag kwaliteitsverhoging en derhalve teams opstellen die zich kunnen meten met hun tegenstanders.

 3. Wij willen leden die actief zijn binnen het verenigingsleven graag de voorkeur verlenen om namens de Tongelreep aan te treden.

Belangrijkste NGF criteria voor de deelname aan de competitie 2023

 1. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WHS handicap.

 2. Leeftijdscriteria:

 1. Jeugd: op 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 21 jaar.

 2. Senioren/50+ (dames en heren): op 1 april van het betreffende jaar 50 jaar of ouder.

 3. Dames en Heren: geen leeftijdslimiet

Voorwaarden GCC De Tongelreep voor deelname aan de competitie 2023

 1. Iedere speler dient een WHS handicap te hebben op de datum van inschrijving

 2. Inschrijving geschiedt op persoonlijke titel. Men kan niet voor iemand anders inschrijven. Een compleet team voorstellen mag, maar honorering is niet vanzelfsprekend.

 3. Spelers dienen op alle competitiedagen, inclusief reservedagen en eindwedstrijden beschikbaar te zijn. Deze data worden, wanneer vastgesteld, gepubliceerd op golf.nl

 4. Iedere speler neemt verplicht deel aan teamtrainingen voor zover deze zijn toegekend door de TC. 
  Men is bereid een financiële bijdrage te leveren aan deze trainingen.

 5. Men kan een voorkeur opgeven voor een speeldag/competitievorm.
  De TC zal proberen deze wens te honoreren maar er kunnen geen garanties dienaangaande verstrekt worden, overleg kan volgen.

 6. Opgave als algemeen reserve is ook mogelijk.

Samenstelling van de competitieteams

Alle teams worden samengesteld door de TC. De indeling wordt bepaald door een complex van resultaten en factoren. Bijgaand een willekeurige en niet-limitatieve inventarisatie daarvan:

 1. De exact handicap.

 2. Resultaten bij diverse wedstrijden zoals clubkampioenschappen, maandbekers, qualifying wedstrijden etc.

 3. Resultaten matchplay kampioenschappen en eerdere competitie optredens.

 4. Eigen beoordeling TC / overleg Pro’s.

Door inschrijving voor competitie worden impliciet alle voorwaarden zoals hierboven omschreven door de speler/speelster geaccepteerd 

Protocol bij lesuitval competitie trainingen

Uitval wegens weersomstandigheden

A. Bij slecht weer gaan trainingen in beginsel altijd door!

Een gedeelte van de driving-range is overdekt en de oefenfaciliteiten zijn

s’ avonds mooi verlicht, daarnaast zijn er mogelijkheden om binnen te trainen.

B. Mocht een training wegens extreme weersomstandigheden toch uitvallen, dan komt de eerste training die uitvalt voor rekening van de pro, (met voor de cursist recht op inhaal), de 2de training voor rekening cursist (dus zonder recht op inhaal), de 3de weer voor rekening van de pro, met dien verstande dat maximaal vier (4) trainingsuren voor risico’s van onze pro’s komen

 

NB; een training kan bestaan uit meerdere trainingsuren, indien een training zoals onder B vermeld komt te vervallen, dan slaat het recht op inhaal op het aantal trainingsuren (maximaal vier) en niet op het aantal trainingen

Uitval wegens verhindering/ziekte/blessure pro’s

In geval van afwezigheid van de pro’s vanwege verhindering, ziekte, blessure of anderszins zullen de cursisten tijdig worden gewaarschuwd en worden deze lessen als volgt afgehandeld;


A. inhalen op een later tijdstip 
B. waarneming door bevoegde pro/collega,
C. restitutie lesgeld.


Te bepalen in onderling overleg.

Kosten competitie

De club levert een bijdrage aan de trainingen van alle competitie teams. De overige kosten van het deelnemen aan de competitie zijn voor rekening van de speler. Men dient hierbij rekening te houden met oa.: eigen bijdrage voor trainingen, voorspelen, reiskosten, drinken en eten gedurende de competitiedagen en andere kosten.

Teamkleding

Het heeft de voorkeur dat teams zich tijdens de competitiedagen zodanig kleden dat zij duidelijk als team herkenbaar zijn (in ieder geval bij aankomst en tijdens de ontvangst voorafgaand aan de start van de eerste partij). Hiervoor kan via GolfPlaza, tegen een gereduceerd tarief, een polo en een trui met clublogo aangeschaft worden. Eigen teamkleding is ook toegestaan, waarbij het dan de voorkeur heeft om deze ook te voorzien van een clublogo.

Covid-19 maatregelen

Op moment van schrijven van dit document (oktober 2022) zijn er geen Covid-19 gerelateerde maatregelen van kracht. Mochten er in aanloop naar of gedurende de competitie zelf toch weer maatregelen van kracht worden, wordt van alle spelers verwacht dat zij zich daaraan houden. Dit geldt voor zowel maatregelen vanuit de overheid, als voor maatregelen vanuit de NGF, clubs e.d.

Beslissingen

In alle zaken waarin dit protocol niet voorziet, beslist de Technische Commissie en uiteindelijk het Bestuur, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Indien cursisten een klacht hebben over de trainingen of pro dan is de pro zelf de eerste persoon die hierover aangesproken dient te worden.

bottom of page