top of page

Ledenadministratie

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens in E-Golf 4U kunt u zelf doorvoeren door in te loggen in E-Golf 4U en te kiezen voor ‘Gegevens wijzigen’ in ‘Mijn profiel’. Door uw persoonlijke wachtwoord te kiezen zorgt u ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Voor overige vragen over de ledenadministratie kunt u terecht bij Anya van Campen via ledenadministratie@golfdetongelreep.nl.

 

Als u uw Golflidmaatschap wilt opzeggen, verzoeken wij u dit te doen vóór 1 november. Wilt u verbonden blijven aan onze vereniging? Dan kunt u zich aanmelden als Countrylid. Zie hiervoor de informatie elders op deze site.

 

Opzeggen kan uitsluitend via het bestuur, op een van de volgende wijzen:

 

Vermeld bij het opzeggen altijd uw naam, adres, woonplaats en lidnummer.

Het bestuur zorgt ervoor dat de opzegging wordt verwerkt.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u geen bevestiging ontvangt, is de opzegging niet effectief ontvangen.

 

Opzeggen bij voorkeur vóór 1 november, maar statutair uiterlijk vóór 1 december.

Campen Anya van 2022 met bril.jpg

Anya

van Campen

Tarieven lockers

Huurprijzen lockers en acculaders

Lockers / acculader

Locker groot boven

Locker groot beneden

Locker jeugd

Locker Klein

Locker XXL Boven

Locker XXL Beneden

Acculader

Prijs

€   50,00

€   60,00

€   12,00

€     9,00

€   80,00

€   90,00

€   12,50

De inhoud van de lockers is NIET door de club verzekerd.

Wanneer u wenst dat uw inhoud wel verzekerd is, dient u dat zelf – via uw eigen verzekering – te regelen.

Countryleden / opschortregeling

Leden die niet meer kunnen golfen of hun lidmaatschap willen opschorten, kunnen Countrylid worden. Er zijn twee categorieën: Countrylid A en Countrylid B.

 

Countrylid A

Countryleden A zijn die leden die minstens vijf jaren aaneengesloten lid zijn van de vereniging en zich (vanwege medische en/of leeftijdsoverwegingen) niet langer in staat achten de golfsport te beoefenen. Voor deze leden vervalt het speelrecht met ingang van het kalenderjaar volgend op de datum van het verzoek. Het stemrecht blijft voor deze leden behouden. Country A leden zijn een nader door de Algemene Vergadering te bepalen contributie verschuldigd.

 

Countrylid B: Opschortregeling

Countryleden B zijn die leden die vanwege een blessure, studie of verblijf in het buitenland gedurende een periode van minstens 6 maanden geen gebruik kunnen maken van de golffaciliteiten van de vereniging. Het countrylidmaatschap B kan worden aangevraagd bij het bestuur. Voor een Country B lid vervalt tijdelijk het speelrecht, met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de honorering van de aanvraag door het bestuur. Alle andere rechten blijven behouden, mits de jaarlijkse contributie, zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, is voldaan. Indien het Countrylid B reeds de normale contributie voor dat kalenderjaar heeft voldaan, dan zal over de resterende maanden een restitutie plaatsvinden onder aftrek van de jaarlijkse contributie Countrylid B. Eventueel reeds betaalde barfees worden niet geretourneerd, maar blijven uiteraard wel geldig.

Countryleden
Tarieven lockers

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft betreffende de vereniging/het bestuur, de baan, clubhuis/horeca, of één of meerdere leden, verzoeken wij u het klachtenformulier online zo volledig mogelijk in te vullen en te verzenden. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging toegestuurd.

 

Na ontvangst zal het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering de klacht intern bespreken. Het bestuur heeft het recht wederhoor toe te passen, indien zij dit wenselijk acht en zal dit op zo kort mogelijke termijn met de betrokkenen trachten te realiseren. Dit zal voor zover mogelijk gebeuren op basis van anonimiteit. Indien dat niet mogelijk is, zal het bestuur vooraf met u overleggen over het al dan niet bekend maken van uw naam aan de betrokkene(n). Overigens zal uw klacht met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

 

Zodra het bestuur zich een duidelijk beeld heeft gevormd van uw klacht en een besluit heeft genomen, zullen alle betrokkenen, voor zover van toepassing, door het bestuur worden geïnformeerd.

Klachten
Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat is erg belangrijk, ook binnen de golfsport. Samen creëren we een veilige omgeving waar geen plaats is voor intimidatie en ander ongewenst gedrag.

Binnen de NGF is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanwezig, waarmee u desgewenst contact kunt opnemen: ngf.nl, ga naar thema’s / veilig sportklimaat.

bottom of page