Baancommissie

Ton Bonouvrie

Voorzitter

Ton van Daal

Joop Mikkers

Blad blazen en afvoeren

Oevers opschonen

Sloten en vijvers schoonmaken

Schilderen schuilhutten

Onderhoud beregeningsputten

Maaien rond de bomen

Schoonmaken sponsorborden

Onderhoud T-borden

Nestkastjes ophangen / schoonmaken

baancommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • het aansturen van het baanonderhoud,

 • het vaststellen van de bespeelbaarheid van de golfbaan

 • het aanbrengen van de juiste markeringen op de baan

 • het sluiten en wel/niet qualifying verklaren van de baan

 • het instellen van tijdelijke maatregelen bij abnormale (weers)omstandigheden, zoals o.a. wintergreens, plaatsen van de bal, wel of geen buggy’s, verplichten draagtassen

 • het onderhouden van in- en externe contacten betreffende het baanonderhoud

 • het volgen van de flora en fauna ontwikkeling op en langs de baan

 

Baanvrijwilligers

De Baancommissie wordt ondersteund door een grote groep Baanvrijwilligers. De greenkeepers van De Enk verrichten onderhoud aan de fairways, greens, bunkers, etc. De Baanvrijwilligers verrichten alle overige werkzaamheden die moeten gebeuren om de baan netjes en in goede staat te houden, zoals:

Onderhoud rododendrons

Afgewaaide takken verzamelen / afvoeren

Snoeien van wilgen en hagen

Vuilnisbakken legen

Onderhoud ballenwassers

Onderhoud looppaden in de baan

Verschonen handdoekjes

Bomen omzagen en afvoeren

Onderhoud par 3 baan

Tijn v Wylick

Huib Vredegoor

Hans Teune

Ton v Daal

Mak Ponjé

Frank Maat

Ton Bonouvrié

Jan le Comte

Cor vd Ven

Henny v Kemenade

Alfons v Meer

Tinus Siroen

Guus Beerens

Elsje v Abbe

Ger Couteaux

Jean v Rossum

Mike Gerrits

Rob vd Laan

Geert Geerts

Wiebe Elzenga

Hans Gunneman

Leon Ebus

Harry vd Brand

Joop Mikkers

 

Jeugdcommissie

Philip Deurvorst

voorzitter

Monique van

Ensbergen

Theo Sanders

jeugdcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Wat kunt u van de Jeugdcommissie verwachten?

 

 • De jeugdcommissie begeleidt de jeugdige golfspelers rond en tijdens de wedstrijden.

 • Het verzorgen van een eigen wedstrijdprogramma en het overleg hierover met de wedstrijdcommissie i.v.m. het vaststellen van data en starttijden.

 • Het verzorgen van een jeugdprogramma van maart t/m december met lessen, trainingen en wedstrijden. De wedstrijden variëren tussen clubwedstrijden, Jeugd Open, sinterklaaswedstrijd, paaswedstrijd, competitie, jeugdweek, uitwisselingswedstrijden en diverse andere wedstrijden.

 • De jeugdcommissie stelt zich ten doel om jeugd te interesseren en te stimuleren om het golfen als een gezonde bezigheid te ervaren.

 

Handicapcommissie

Frans Bax

Voorzitter

Jos Gijsbers

handicapcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Vaststellen van de regels en procedures met betrekking tot de uitvoering van het handicapbeleid.

 • Toekennen, berekenen, bewaken, (de)activeren, administreren en publiceren van handicaps (hcp). De resultaten staan vermeld op de Website.

 • Uitvoeren van de jaarlijkse herziening (revisie) van de handicaps van alle leden. Hierbij kan, afhankelijk van de resultaten van het afgelopen jaar/jaren, de handicap worden verhoogd of verlaagd en kan de handicap inactief worden gemaakt.

 • Afnemen van de regelexamens.

 

 

Van EGA naar WHS

Per  1 januari 2021 gaat er een ingrijpende verandering in het handicap systeem plaats vinden en het leek ons juist hierover reeds in een vroeg stadium informatie op hoofdlijnen te verstrekken. In de loop van het jaar volgt meer informatie.

Momenteel wordt er bij het handicap systeem gewerkt volgens de regels van de EGA (European Golf Association). De NGF heeft besloten zich aan te sluiten bij het World Handicap System (WHS). Met het WHS worden wereldwijd zes handicapsystemen tot een enkel systeem samengebracht waardoor overal ter wereld de handicaps op dezelfde wijze berekend worden en ook overal geaccepteerd worden. Elke speler kan daardoor overal ter wereld qualifying kaarten lopen en aan wedstrijden deel nemen.

 

De belangrijkste veranderingen zijn:

De handicap wordt niet meer berekend aan de hand van de behaalde stablefordpunten (die hebben nog wel betekenis in wedstrijden). In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van het dagresultaat. Voor de berekening van het dagresultraat wordt de brutoscore gecorrigeerd voor uitschieters per hole (te veel slagen). Dit heet de aangepaste brutoscore. Op de aangepaste brutoscore wordt een berekening toegepast waarbij de moeilijkheidsgraad van de baan (sloperating en courserating)  in rekening wordt gebracht. Het resultaat daarvan heet het dagresultaat.

Bij elke kaart die gelopen wordt, worden van de laatste 20 dagresultaten de 8 beste dagresultaten gemiddeld en dat levert dan de nieuwe handicap op.

 

Het is niet meer mogelijk de nieuwe handicap met de hand uit te rekenen. Het is puur computerwerk.

Het is noodzakelijk op het einde van het jaar 2020 voor alle spelers de nieuwe WHS-handicap te berekenen. Die zal anders zijn dan de huidige handicap en in de meeste gevallen hoger zijn.

Bij de omrekening wordt van de laatste 20 scores het dagresultaat berekend, waarna het gemiddelde van de hoogste 8 dagresultaten de nieuwe handicap oplevert.

 

Voor het vinden van de 20 scores wordt vier jaar terug gekeken. Als er in de afgelopen vier jaar geen 20 kaarten gevonden worden, wordt volstaan met de wel gevonden kaarten. Afhankelijk van het aantal wel gevonden kaarten, is het aantal beste dagresultaten waarover gemiddeld wordt, kleiner dan 8.

Hoe minder kaarten beschikbaar zijn hoe groter de afwijking ten opzichte van de huidige handicap kan zijn. Ook als er dan in 2021 kaarten gelopen worden, kan het resultaat van een enkele kaart al een grote verandering van de handicap ten gevolge hebben.

 

Er wordt dringend aanbevolen in de resterende 5 maanden van dit jaar zoveel mogelijk kaarten te lopen. Dit zowel om aan het aantal van 20 kaarten te komen, als wel om de kaarten van een recente datum te laten zijn.

Er zijn nog meer wijzigingen op komst maar die hebben op dit moment nog geen betekenis. Daarover zal in de loop van het jaar nog informatie verstrekt worden. Voor de fijnproevers die nu reeds van de hoed en de rand willen weten is er op de site van de NGF (ngf.nl) veel informatie te vinden.

 

Handicartcommissie

Noor van Bommel

Voorzitter

Maarten Marks

handicartcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Het adviseren van het Bestuur over het handicartbeleid.

Actueel:

In 1986 is de “Stichting Handicart” opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Een unieke regeling in de wereld. Tegen een kleine vergoeding kunnen de mindervalide golfers gebruik maken van de handicarts.

 

Gelukkig voor velen is het spelen van 18 holes geen enkele moeite. Hierin kan verandering komen vanwege een fysiek ongemak of dat u ouder bent geworden. Onze club heeft de buggy’s in eigen beheer. De golfers kunnen gebruik maken van de dienstverlening van de stichting, te weten een gereduceerd tarief. Via de clubconsul kunt u een tijdelijke of permanente gebruikerspas aanvragen.

 

U zult begrijpen dat een jaarlijkse bijdrage van Euro 8.50 niet kostendekkend is. Om de ” Stichting Handicart” in stand te kunnen houden, is er een “Stichting Vrienden voor de Handicart” opgericht. Donateurs zijn van harte welkom; ook al bent u nog in goede conditie!

 

Handicarts zijn uitsluitend met gebruikerskaart en reservering beschikbaar.

 

Businessclub commissie

Rob Baken

Voorzitter

Huib Vredegoor

Hetty Vissers

Alfons van Meer

businessclub@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het ontwikkelen van sponsormogelijkheden en sponsorpakketten

 • Het werven van nieuwe sponsors en businessclubleden

 • Het organiseren van activiteiten van de businessclub.

 

Marketing- en communicatiecommissie

Ceciel v Bergeijk

Voorzitter

Paul Rutten

Vormgeving

Roel de Ruiter

Website

Alfons van Meer

Redactie

Anya van Campen

Redactie

redactie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

De Commissie Marketing & Communicatie heeft de verantwoordelijkheid voor alle marketing-en communicatie-activiteiten binnen de vereniging. Meer concreet betreft dit de volgende terreinen:
 

 • Marketing:  activiteiten gericht op het aantrekken van leden en bezoekers golfclub en golfcampus

 • PR: contacten met externe media, zoals pers, internetsites, etc.

 • Huisstijl: ontwikkelen en bewaken van de huisstijl

 • Interne communicatie: algemene communicatie naar leden en andere interne stakeholders

 • Evenementen: initiëren en coördineren van evenementen gericht op het promoten de club of de campus

 • Communicatiemiddelen: beheren en verder ontwikkelen van alle communicatiemiddelen zoals de website (club én campus), Facebook, TV-screens, publicatieborden, etc.

 

Marshalcommissie

Gerard Prudon

voorzitter

Peer Bos

Theo Sanders

Lia Bonouvrié

Roel de Ruiter

Nico Eeken

Ron Meijer

Michelle Roeten

Ger Couteaux

Rob Puts

Ragnhild Puts

Lenie Brekelmans

Peer de Bruijn

Oda Bakermans

Pepi Hanush

Wiel Muijsers

Polle Martin

Marijke Koning

Bert

van 't Klooster

Alfons van Meer

Jos Wittenberg

Luc Ruijs

Hans Jonk

Ineke Marse

marshalcommissie@golfdetongelreep.nl

 

Taken en verantwoordelijkheden:

Marshals hebben de taak om de gang van zaken in de baan goed te laten verlopen. Zij zorgen ervoor dat zowel leden als greenfeespelers zich prettig voelen op De Tongelreep. Per dagdeel is er een marshal aanwezig. Wilt u ook 2 tot 3 x per maand een dagdeel marshal zijn? Geef u dan op bij onze voorzitter.

 

Voor het inloggen van de marshal site klik hieronder.  

 

Technische commissie

Bart Vissers

Voorzitter

Annemarie Rietjens

secretaris

Harrie van Breugel

financiën

technischecommissie@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van het technische beleid van de club

 • Selectie van spelers en samenstelling van teams voor de NGF-competitie

 • Samenstellen van trainingsprogramma’s voor competitieteams in samenspraak met de golfpro’s

 • Contact onderhouden met de NGF inzake de competitie

 

Wedstrijd- en regelcommissie

Hans Schellens

Voorzitter

Simone Sanders

Joep vd Heiden

Regelzaken

Wilma Tuip

Cor van de Ven

Mak Ponjee

wedstrijdcommissie@golfdetongelreep.nl

Taken en verantwoordelijkheden:

​De WRC organiseert het gehele jaar door diverse wedstrijden binnen onze golfclub, zo’n 120 in totaal. Dit wordt verzorgd door 9 enthousiaste clubleden. Wij zorgen ervoor dat er een flightindeling komt en dat deze tijdig op internet wordt gepubliceerd, zodat iedereen zijn starttijd kan zien. Tevens verzorgen wij de uitslagverwerking en doen de prijsuitreiking. Meedoen aan een wedstrijd is eenvoudig. Via de Telegolfzuil of via deze website kunt u zich inschrijven.

 
Logo Club wit.png

Charles Roelslaan 15

5644 HX  Eindhoven

040 252 09 62

info@golfdetongelreep.nl