Countryleden / opschortregeling

Leden die niet meer kunnen golfen of hun lidmaatschap willen opschorten, kunnen Countrylid worden.

Er zijn twee categorieën: Countrylid A en Countrylid B.

 

Countrylid A

Country A leden zijn leden die minstens 5 jaar lid zijn en die om een medische reden, die aangetoond moet worden door een verklaring van een arts, of op grond van leeftijdsredenen nooit meer kunnen spelen. Voor deze leden vervalt het speelrecht met ingang van het kalenderjaar volgend op de datum van het verzoek. Het stemrecht blijft voor deze leden behouden. Zij kunnen bovendien gebruik blijven maken van de driving range en putting green. Country A leden zijn een nader door de Algemene Vergadering te bepalen contributie verschuldigd, alsmede de reguliere barfee.

_______________________________________________________________________________________________

 

Countrylid B: Opschortregeling

Country B leden zijn leden die om een medische reden die aangetoond moet worden door een verklaring van een arts, of die vanwege studie, uitzending naar het buitenland of anderszins, tijdelijk niet kunnen golfen. Voor een Country B lid vervalt tijdelijk, mits vóór één van de hierna te melden data aangevraagd, met ingang van 1 juli van het lopende kalenderjaar of 1 januari van het volgende kalenderjaar, het speelrecht. Alle andere rechten blijven behouden, mits de jaarlijkse contributie, zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, is voldaan. Indien sprake is van een Country B lidmaatschap dat ingaat per 1 januari is geen barfee verschuldigd.

Reserveren: 040 252 09 62

  • Facebook Clean Grey

Golf & Countryclub De Tongelreep     Charles Roelslaan 15      5644 HX  Eindhoven      Tel: 040 - 252 09 62     info@golfdetongelreep.nl